Uitsluitingsgronden

In ons hulpaanbod zijn er enkele uitsluitingsgronden waarbij we geen directe hulp kunnen bieden. Deze criteria omvatten situaties waarin de veiligheid van de cliënt of anderen in gevaar is, ernstige medische of psychische problemen die een gespecialiseerde aanpak vereisen, en situaties waarin andere hulpbronnen beter geschikt zijn om de behoeften van de cliënt te vervullen.

Let op! Indien de hulpvraag van de cliënt geen betrekking heeft op onderstaande uitsluitingsgronden en de cliënt of de ouders al onder behandeling zijn voor het uitsluitingsgrond bij een andere instantie, hoeft dit niet direct te betekenen dat hulp van KoMee is uitgesloten. Neem in dit geval contact op voor overleg.

Uitsluitingsgronden

 1. Suïcidale gedragsvertoningen of een hoog risico op suïcidaal gedrag
 2. Eetproblemen of ernstig ondergewicht (BMI < 16)
 3. Overmatig middelengebruik of verslaving
 4. Complexe en ernstige psychiatrische problematiek
 5. KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen)
 6. Hechtingsstoornissen
 7. Genderdysforie
 8. Forse somatische klachten
 9. Echtscheidingsproblematiek tussen gezaghebbende ouders
 10. Medicatievragen

Randvoorwaarden start hulpverlening

 1. Cliënt en ouder(s)/verzorgers(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger zijn gemotiveerd en bereid om tot afspraken te komen in het plan van aanpak en te werken aan het behalen van de gestelde doelen.
 2. De veiligheid van medewerkers en/of de cliënt kan worden gegarandeerd. De cliënt of zijn omgeving vormen geen gevaar voor medewerker of cliënt.